[:pl]ZP14-2019 Modernizacja serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 19 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1A – Projekt Wykonawczy

Załącznik nr 1B – STWiOR

Załącznik nr 1C – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

Informacja dla Wykonawców 13.08.2019

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]