INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zamówienie publiczne poniżej 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem państwa danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock.
  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl, telefonicznie: tel. 22 180 01 02 lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala.
 2. Inspektor ochrony danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zozmswia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zawarciem umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem.
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 4. Okres przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane wskazanych w ust. 3, a następnie przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach Administratora oraz przez okres wymagany przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzające dane we własnym imieniu np. podmioty prowadzące działalność pocztową.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
  d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane zgodnie z art. 17 RODO,
  Jeśli chce Pni/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w ust. 1.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu.