Dział Fizjoterapii Domowej

Dział Fizjoterapii

email: fizjoterapia@zozmswia.pl

W związku z podpisaną umową z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach fizjoterapii domowej.

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tzn. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na rehabilitację w zakresie fizjoterapii domowej do komórki (2146) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej są przyjmowane w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rejestracja pacjenta odbywa się:

osobiście

telefonicznie – pod numerem telefonu 22 180 01 07 lub 22 180 01 02 w. 174, 175

za pośrednictwem osoby trzeciej

za pośrednictwem poczty.

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o terminie konsultacji lekarskiej / specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);

uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;

osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.