[:pl]OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, Z KTÓRYMI ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA CYWILNO-PRAWNA (LUB SKŁADAJĄCYCH OFERTY)[:]

[:pl]OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, Z KTÓRYMI ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA CYWILNO-PRAWNA (LUB SKŁADAJĄCYCH OFERTY)

Szanowni Państwo, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku
z siedzibą 05-400 Otwock ul. Prusa 1/3 jest Szpital jako osoba prawna reprezentowany przez Dyrektora.

 1. Dane osobowe osób, z którymi została zawarta umowa cywilno–prawna przetwarzane są w zbiorze danych: „KONTRAHENCI”.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego.
 4. Udostępniamy dane: organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi została podpisana umowa powierzenia danych osobowych.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika m. in. z:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 6. Osoby zainteresowane mają prawo: dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy
  o ochronie danych osobowych).
 7. Oferty osób, z którymi nie została podpisana umowa, są niszczone w terminach określonych obowiązującymi przepisami.

 [:]