Historia

Budowa nowego skrzydła szpitala, 1965 rok.
Budowa nowego skrzydła szpitala, 1965 rok.

Historia Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku sięga maja 1945 roku, kiedy to na bazie małego polowego lazaretu powstał szpital MO.

O lokalizacji zakładu, w którym widziano niewątpliwie punkt wyjścia dla przyszłego sanatorium, zdecydowała sława Otwocka jako jednego z najbardziej znanych przedwojennych uzdrowisk przeciwgruźliczych, Środowisku lekarskiemu doskonale znane były tutejsze znakomite warunki przyrodnicze i klimatyczne: sosnowe lasy działające jak naturalne inhalatorium czystego, żywicznego powietrza, a jednocześnie  regulujące jego temperaturę, wilgotność i ciśnienie oraz wysoka przepuszczalność okolicznych gleb – szybko chłonących opady i tym samym zapobiegającym procesom gnilnym i zamgleniom. Takie warunki sprzyjały leczeniu chorób płucnych – w szczególności gruźlicy. Jesienią 1948 roku zakład, już pod nazwą Szpital Przeciwgruźliczy MBP, wchłonął sanatorium KG MO i przeniósł się do obecnej lokalizacji przy ul. B. Prusa, zajmując budynki przedwojennych domów uzdrowiskowych – sanatorium “Europa” oraz willi “Rysinek”. Po tej reorganizacji miał do dyspozycji 210 łóżek, nowe zaplecze gospodarcze i pracownię rentgenologiczną.

Inwentaryzacja sprzętu, lata 60-te.
Inwentaryzacja sprzętu, lata 60-te.

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, na skutek imponujących postępów w walce z gruźlicą, nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji epidemiologicznej, także w placówkach resortu spraw wewnętrznych. W obliczu malejącej liczby pacjentów zadecydowano o częściowej likwidacji Szpitala i przekazaniu części obiektów i terenu władzom miejskim.

 Nieistniejąca już willa 'Rysinek' przy ulicy Prusa 6. Jeden z budynków ówczesnego Szpitala MSW.

Nieistniejąca już willa ‘Rysinek’ przy ulicy Prusa 6. Jeden z budynków ówczesnego Szpitala MSW.

Do końca lat dziewięćdziesiątych Szpital funkcjonował w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako placówka ukierunkowana na leczenie chorób płucnych. Wprowadzenie reformy służby zdrowia, usamodzielnienie zakładów opieki zdrowotnej, a także wprowadzenie nowych, skuteczniejszych metod leczenia chorób płuc niewymagających długotrwałych hospitalizacji pacjentów oraz radykalna poprawa sytuacji epidemiologicznej wymogły na szpitalu konieczność przeprowadzenia reorganizacji oraz całkowitego przeprofilowania działalności placówki. Po przeprowadzeniu starannej analizy resort spraw wewnętrznych postanowił ukierunkować działalność szpitala na leczenie uzależnień oraz utworzyć Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Willa 'Rysinek'.
Willa ‘Rysinek’.

Obecnie podstawowym celem szpitala jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczenie w zakresie uzależnień oraz zaburzeń psychicznych. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie profilaktyki leczenia uzależnień, prowadzenie detoksykacji w pełnym zakresie, prowadzenie diagnostyki i leczenie zaburzeń psychicznych, prowadzenie analizy stanu zdrowia, pielęgnację i rehabilitację w zakresie układu mięśniowego i nerwowego, udzielanie świadczeń konsultacyjnych z zakresu psychiatrii i psychologii. Szpital organizuje również działalność w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, organizuje i prowadzi szkolenie dla psychologów z zakresu leczenia uzależnień.

Dr Wyczółkowski podczas zabiegu.
Dr Wyczółkowski podczas zabiegu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z siedzibą w Otwocku w obecnej formie utworzony został na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132 poz. 870) oraz statutu SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku z dnia 2 czerwca 1998 roku. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.