Informacje dla lekarzy

 

Oddział Leczenia Uzależnień nie prowadzi terapii substytucyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków (Metadon, Suboxone i inne).

Oddział Leczenia Uzależnień oraz Pododdział Detoksykacji Alkoholowej nie prowadzi terapii odstawienia benzodiazepin- w trakcie pobytu leki te nie są podawane z wyjątkiem sytuacji wystąpienia ostrych powikłań.

Oddział Leczenia Uzależnień nie prowadzi terapii uzależnienia u pacjentów z innymi rozpoznaniami psychiatrycznymi w stanie ich zaostrzenia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z lekarzem przyjmującym celem ustalenia możliwości wizyty kwalifikacyjnej.

Informujemy, że przyjęcie do Oddziału Leczenia Uzależnień odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dokonywane jest na podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania. Skierowanie jest ważne 14 (czternaście) dni od daty wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Zwracamy się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

WZÓR – skierowanie do szpitala psychiatrycznego