INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem państwa danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock.
  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl, telefonicznie: tel. 22 180 01 02 lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala.
 2. Inspektor ochrony danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zozmswia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Okres przechowywania
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzające dane we własnym imieniu np. podmioty prowadzące działalność pocztową.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.