Oddział Leczenia Uzależnień

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ i PODODDZIAŁ DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ

Kierownik oddziału Jerzy Jechalski

Kierownik pododdziału Rafał Michta

e-mail: olu@zozmswia.pl

tel: 22 180 01 05

Wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego

E-skierowania nie obejmują psychiatrii

Profil działalności

Oddział realizuje podstawowy program terapii od alkoholu określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Czas leczenia to 49 dni. W trakcie hospitalizacji realizowany jest podstawowy program psychoterapii uzależnienia, którego celem jest uzyskanie przez pacjenta tożsamości chorobowej, rozpoznanie przez niego rozmiarów destrukcji spowodowanych przez alkohol, rozpoczęcie procesu uznawania bezsilności wobec alkoholu oraz nauczenie się radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego pacjenci kierowani są do dalszego leczenia ambulatoryjnego w rejonowych Poradniach Odwykowych – zaawansowany program psychoterapii uzależnienia.

 

Zjazdy absolwentów finansowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są zjazdy absolwentów organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku. Udział w nich biorą osoby, które były pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień z różnym stażem zdrowienia. Część to osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przebywały na szpitalnym oddziale, są również  tacy pacjenci, którzy byli na nim kilka lat temu.

O przyjeździe na zjazd decydują różne motywy: chęć uzyskania wyjaśnień na temat dalszych działań i ich efektów, możliwość spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia,      a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”. Uczestnicy mają również możliwość spotkania z terapeutami i pochwalenia się swoimi osiągnięciami.

Pacjenci uczestniczący w zjeździe w trakcie spotkania rozliczają realizację Planu Dalszego Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymuje informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy i psychologów prowadzących na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości w procesie leczenia.

W zdecydowanej większości uczestnicy zjazdów absolwentów są w trakcie procesu zdrowienia, a ich relacje z innymi świadczą o dokonywaniu  ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrocie do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zjazdy absolwentów są finansowane ze środków Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przekazywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.