Opis zajęć

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna stwarza pacjentom okazję do bezpośredniego, otwartego badania relacji z innymi ludźmi i uzyskania informacji o sobie. Daje możliwość wypróbowania nowych form zachowania, innych niż dotychczasowe. Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach przeżyć doświadczenia emocjonalne oraz odreagować frustrację. Pacjent w grupie terapeutycznej przygląda się, w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych. Ma możliwość nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe. Wszyscy uczestnicy grupy terapeutycznej są dla siebie źródłem wsparcia i pomocy – wspólna praca ułatwia dokonanie zmian.

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny to oddziaływanie terapeutyczne, zmierzające do poprawienia funkcjonowania pacjentów, podniesienia ich kompetencji komunikacyjnych oraz usprawnienia procesu wglądu i kontaktu z samym sobą. To doświadczenie ma na celu zawiązanie więzi między uczestnikami, pozwala na podejmowanie bezpośrednich interakcji. Dzięki niemu każdy uczestnik ma szansę na poznanie mechanizmów powstawania grupy, które są stałe i typowe dla każdej grupy, także tej „zewnętrznej”, poza ośrodkiem. Pacjenci mają szansę na otrzymywanie informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania, dzięki czemu tworzą sobie wzorce funkcjonalnego istnienia w społeczeństwie. Zaczynają także rozumieć, w jaki sposób oddziałują na innych. Ponadto, zajęcia pomagają w integracji pacjentów pomiędzy grupami.

Zajęcia psychoedukacyjne

Pacjenci otrzymują najważniejsze informacje o objawach zaburzeń nerwicowych, uczą się je rozpoznawać, poznają najczęstsze przyczyny ich występowania. Dzięki temu są w stanie zaobserwować i nazwać swoje objawy. Uczą się również, jak skutecznie zredukować napięcie i strach przed chorobą. Mogą efektywnie wyciszać część występujących objawów. Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące przemocy, nadużywania i używania substancji psychoaktywnych

Pacjenci otrzymują najważniejsze informacje o przemocy, nadużywaniu i używaniu substancji psychoaktywnych. Otrzymują również podstawowe informacje dotyczące niefunkcjonalnego rozładowywania napięcia, lęku poprzez zachowania agresywne czy używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Pacjenci uczą się rozpoznawać mechanizm niefunkcjonalnego regulowania emocji oraz powstrzymywać jego działanie. Wiedza na temat mechanizmów prowadzących do zachowań agresywnych oraz używania substancji psychoaktywnych jest kluczowa do ich zaprzestania. Na zajęciach pacjenci dowiadują się, jakie są skutki takich zachowań.

Techniki relaksacji + Treningi relaksacyjne

Treningi relaksacyjne umożliwiają naukę doznawania naturalnego, głębokiego odprężenia. Świadoma umiejętność relaksacji pozwala ograniczać napięcie i stres. Jest to szczególnie ważne u pacjentów chorujących na zaburzenia nerwicowe. Dzięki treningom relaksacyjnym pacjenci nabierają świadomości swojego ciała i zachodzących w nim procesów. W rezultacie potrafią rozpoznać symptomy zbliżającego się lęku i reagować, by mu zapobiec. Warunkiem skuteczności tej metody jest jej systematyczne ćwiczenie, dlatego też pacjenci wykorzystują zdobyte umiejętności pomiędzy zajęciami – jako pracę własną w Oddziale.

Terapia ekspresyjna

Jest to forma psychoterapii, w której podstawowym elementem komunikacji są szeroko rozumiane środki artystyczne, proces twórczy oraz powstające w jego wyniku dzieło. Poprzez kreatywność wizualną pomaga lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej radzić sobie z problemami i konfliktami oraz podnieść jakość swojego życia. Ekspresja artystyczna umożliwia wizualne wyrażenie myśli i emocji, które są zbyt bolesne, by ująć je w słowa. Terapia ekspresyjna jest więc próbą osiągania samoświadomości, dzięki której możliwe jest lepsze zrozumienie własnych doznań, emocji, potrzeb i myśli. Prowadzi do rozpoznania swoich możliwości i ograniczeń oraz źródeł problemów i konfliktów. W wyniku uzyskiwania wglądu staje się próbą poszukiwania możliwości pozytywnej zmiany. Prowadzi do osobistego rozwoju oraz lepszego radzenia sobie z problemami. Pozwala lepiej kierować własnym zachowaniem, rozwijać umiejętności interpersonalne i podnosić samoocenę. Prowadzi do pozytywnej trwałej zmiany w spostrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Biblioterapia

Biblioterapia polega na leczniczym oddziaływaniu na pacjentów poprzez odpowiednio wyselekcjonowaną przez psychoterapeutę literaturę. Terapeuta, dysponując określonym materiałem książkowym, może z lepszym skutkiem wyjaśniać pacjentowi podłoże jego trudności, dokonywać rewizji jego poglądów i nastawień. Wszelkie interwencje kierowane do pacjenta stają się bardziej nośne, co sprzyja osiąganiu głównego celu terapii pacjenta. Po samodzielnym przeczytaniu tekstu pacjenci omawiają go na zajęciach. Dzięki temu mają możliwość poznania punktu widzenia innych uczestników i są w stanie lepiej zrozumieć treść i przesłanie tekstu. Psychoterapeuta może dobierać również treści indywidualnie jako pomoc terapeutyczna. Biblioterapia jest także pracą własną pacjentów – systematyczne korzystanie z tej metody warunkuje jej skuteczność.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne mają na celu przede wszystkim wspieranie procesu grupowego. O częstości spotkań decyduje zespół terapeutyczny. W uzasadnionych przypadkach, decyzją zespołu psychoterapeutycznego, jako dodatkowe oddziaływanie psychoterapeutyczne może zostać wprowadzona psychoterapia indywidualna.

Treningi domowe

W trakcie turnusu terapeutycznego pacjenci mają możliwość zweryfikowania dotychczas zrealizowanych celów terapeutycznych w ramach terapii domowej, tj. wyjazdu do domu na maksymalnie 3 dni.

Zespół terapeutyczny składa się z terapeutów pracujących w oparciu o różne podejścia terapeutyczne, lekarzy specjalistów psychiatrii, sekretarki medycznej oraz zespołu pielęgniarskiego. Zespół pracuje pod stałą superwizją superwizora.