Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Strona SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA

SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane w ramach zamówień publicznych
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • Niezgodności wymienione w pkt. 6-7 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi:

 • pod adresem E-mail: it@zozmswia.pl
 • telefonicznie: 22 180 01 02 w. 183 pn,cz w godz. 11-13
 • lub pisemnie na adres: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szpitala
 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Bolesława Prusa 1/3
 • E-mail: sekretariat@zozmswia.pl
 • Telefon: 22 180 01 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Raport dotyczący dostępności architektoniczej znajduje się pod adresem:
raport o stanie zapewnienia dostępności