[:pl]Oferta pracy: Specjalista psychoterapii uzależnień (osoba w trakcie certyfikacji) !!!![:]

[:pl]

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego MSWiA

w Otwocku

zatrudni:

Specjalistę psychoterapii/ terapii uzależnień

(bądź osobę będącą w procesie certyfikacji) 

 • Zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę/kontraktu
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
  lub w uzgodnionym zakresie
 • Miejsce pracy- SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku/Poradnia Leczenia Uzależnień

Praca z pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi
oraz spektrum DDA i DDD

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem:

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku,

B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock

tel. 22 779-20-61; e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozmswia.pl;
 • administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy;
 • dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

[:]