DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU H NA POTRZEBY PRZECHOWYWANIA CYFROWYCH KOPII ZAPASOWYCH.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostosowanie pomieszczenia w budynku H na potrzeby przechowywania cyfrowych kopii zapasowych oraz do obowiązujących przepisów prawa w szczególności do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określające m. in. wymagania przeciwpożarowe i ewakuacyjne dla budynków oraz dostarczenie urządzenia NAS i skonfigurowanie systemu kopii zapasowych CommVault.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

zapytanie ofertowe

unieważnienie