[:pl]ZP12-2019 Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 29 lipca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Informacja dla Wykonawców- 26.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 [:]