[:pl]ZP10-2019 Dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 12 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 – Wykaz oferowanych produktów

Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Informacja dla Wykonawców 08.08.2019

Informacja dla Wykonawców 09.08.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]