[:pl]ZP 8-2019 Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 08 lipca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Informacja dla Wykonawców 03.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

[:]