[:pl]ZP6-2019 Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Termin składania ofert 24 czewrca 2019 r. godz. 10:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 07.06.2019

Załącznik nr 1A do SIWZ – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1 B – STWiOR

Załącznik nr 1C – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób – doświadczenie dotyczące kryterium oceny

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]