[:pl]ZP13-2019 Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Termin składania ofert 05 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt wykonawczy – Załącznik nr 1A

STWiOR – Załącznik nr 1B

Przedmiar- Załącznik nr 1C

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób – doświadczenie dotyczące kryterium oceny

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

Informacja dla Wykonawców 01.08.2019 + Zakres

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy[:]