ZP1-2017 „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie”

Okres obowiązywania od  01.02.2017r. do 09.02.2017r.

SIWZ

ogłoszenie

Zmiana numeru konta wadium Zmian numeru konta wadium

Odpowiedzi na pytania odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze oferty ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia