[:pl]ZP 18-2019 Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – NIEAKTUALNE

Załącznik nr 1A – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1B – STWiORB

Załącznik nr 1C – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz osób – doświadczenie dotyczące kryterium oceny

Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 11 do SIWZ – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Informacja dla Wykonawców 13.12.2019

Modyfikacja SIWZ

Informacja dla Wykonawców 02.01.2020 + modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ – wykaz osób – doświadczenie dotyczące kryterium oceny

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]