Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 02.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
Treść ogłoszenia pobierz TU ogłoszenie

UWAGA – zmiana terminu wykonania zamówienia. Szczegóły pobierz tu zmiana terminu wykonania zamówienia

Informacja o wyborze – informacja