KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ W ODDZIALE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie 2023.09.18

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2-istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze oferty 25.09.2023