KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PSYCHOLOGA W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziale Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

2024.02.20 ogłoszenie

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze oferty