Dostawa ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 16.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty