[:pl]Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock[:]

[:pl]

Projekt „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1
„E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

 

Projekt ma na celu wdrożenie zintegrowanego systemu telemedycznego obejmującego swoim zasięgiem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku oraz instytucje współpracujące.

 

W ramach realizacji projektu zakłada się utworzenie elektronicznego systemu, który będzie wspierał personel medyczny Szpitala i jego jednostek organizacyjnych oraz personel zatrudniony przez Partnerów Projektu. Projektowany system telemedyczny jest konsekwentnym rozwinięciem wdrożonego w Szpitalu systemu szpitalnego w kierunku uruchomienia elektronicznych usług medycznych.

 

Projekt jest realizowany wraz z partnerami:

 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kołbieli,
 2. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Celestynowie,
 3. Samodzielnym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

Cel główny projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku.

 

Szczegółowe cele projektu to:

 1. Integracja platformy e- usług Szpitala z platformą P1 natychmiast po jej udostępnieniu.
 2. Wymiana informacji pomiędzy platformą P2 prowadzącą rejestry a systemem szpitalnym (HIS), który obecnie prowadzi własny zestaw rejestrów.
 3. Utworzenie systemu organizacyjnego usprawniającego procedurę skierowania pacjenta do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (OLZN), Oddziału Leczenia Uzależnień (OLU), oraz Oddziału Rehabilitacji Medycznej ORM wspieranego dedykowanym systemem informatycznym, którego nadzór nad procedurą medyczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu usługi e-skierowanie.
 4. Zwiększenie liczby pacjentów objętych opieką psychologów po zakończeniu leczenia w OLU poprzez Poprawę skuteczności leczenia pacjentów OLU za pomocą e-usługi monitorowanie postępów leczenia.
 5. Zwiększenie liczby pacjentów przyjmowanych na leczenie z powodu postanowienia sądowego poprzez utworzenie elektronicznego systemu monitorowania nakazów leczenia odwykowego.
 6. Wdrożenie powtarzalnej procedury nadawania uprawnień dostępu do funkcji systemu oraz do danych medycznych użytkownikom systemu telemedycznego.
 7. Wdrożenie jednolitych zasad (ustalonego powtarzalnego procesu) obsługi zdarzeń (awarii, błędów oraz incydentów inicjujących prace rozwojowe), które będą miały miejsce w procesie eksploatacji systemów informatycznych szpitala.
 8. Wdrożenie jednolitych zasad (ustalonego powtarzalnego procesu) uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów aplikacyjnych Szpitala.
 9. Utworzenie Usługi powiadamiania konkretnego uczestnika procesu (E-usługi) – sms i e-mail do pacjenta.

 

Nazwa projektu:
Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

Partnerzy:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli,
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie,
 3. Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Wartość projektu:
3 661 710,00 zł

Kwota dofinansowania: 
2 929 368,00 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu[:]