opłaty w tym za udostępnianie dokumentacji

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok:
Zwłoki pacjenta zmarłego w Szpitalu są przewożone i przechowywane zgodnie z podpisaną umową. Za każdą dobę przechowywania zwłok powyżej 72 godzin Szpital pobiera opłatę w wysokości 50 zł netto.

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w wysokości 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym opłatę kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski” brutto za jedną stronę kopii.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji med od 01.12.2020 r.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1)pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, gdy zwraca się o nią po raz pierwszy we wskazanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tzn. w postaci:

– przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

– na informatycznym nośniku danych;

– dokumentacja  medyczna  prowadzona  w  postaci  papierowej  może  być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i   przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czy też na informatycznym nośniku danych.

2)w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 w/w ustawy .

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

Wysokość opłat za parking niestrzeżony na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 01.2020