Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oferty należy składać do dnia 02 lipca 2018 r. do godz. 24:00 elektronicznie na adres sekretariat@zozmswia.pl z tytułem maila „Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” lub faksem na nr 22 779 46 71 lub w wersji papierowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 – 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta w wersji papierowej musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie „Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). Oferty w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy Sekretariatu Szpitala (7:45 – 15:20).

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 25.06.2018 + OTW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty