Podziękowania dla Tamal Sp. z o.o., Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

pragnie w imieniu własnym,

Pracowników oraz Pacjentów,

złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w uzyskaniu wsparcia

finansowego na potrzeby Szpitala.

Podziękowania Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA.

Podziękowania Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

Podziękowania Tamal Sp. z o.o.

 

E-skierowania nie obejmują psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 10 stycznia 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.
 • rehabilitacji leczniczej

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

Zakup samochodu typu kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

logo pge
Zakup samochodu typu kombivan
na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA


w Otwocku

zielony odstęp

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł

Wartość całkowita: 54.400,00 zł

 

Samochód kupiony dzięki wsparciu Fundacji PGE

Zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku do przewozu personelu medycznego, badań pacjentów, materiałów remontowych był konieczny w związku z kasacją w wyniku wypadku w lipcu ubiegłego roku, spowodowanego przez innego uczestnika ruchu drogowego.

W tym celu na początku kwietnia 2022 roku zakupiono samochód typu kombivan marki Dacia do wykorzystania służbowego przez pracowników SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Było to możliwe dzięki darowiźnie na zakup samochodu w wysokości 50.000,00 zł udzielonej przez Fundację PGE.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Zarządowi Fundacji PGE – Panu Zbigniewowi Kajdanowskemu i Pani Annie Kęzik oraz jej pracownikom, za pozytywną odpowiedzieć na wniosek złożony przez dyrektora Szpitala i udzielone wsparcie. Bez tej pomocy, w sytuacji wzrostu cen energii i materiałów, zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku byłby praktycznie niemożliwy.

Dlatego jeszcze raz dziękujemy za udzielone wsparcie.

Dacia

 

Kurs z podstaw medycznego języka polskiego dla medyków z Ukrainy organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

W związku z zainteresowaniem podjęciem pracy przez personel medyczny z Ukrainy, w tym również osób narodowości polskiej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło intensywny kurs z podstawy medycznego języka polskiego.
Zachęcam do zapoznania się oraz zapisów na przedmiotowy kurs m.in. lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki.
Kurs obejmuje łącznie 45 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych w formie online i prowadzone są przez profesjonalnych lektorów języka polskiego. Grupy tworzone są wg specjalizacji uczestniczących w nich medyków. Kurs zakończy test postępu, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie CMKP po linkiem: https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/pierwsze-kursy-z-podstawy-medycznego-jezyka-polskiego-dla-medykow-z-ukrainy jak również na stronie https://www.cmkp.edu.pl/dla-ukrainy

Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
Dariusz Kołodziejczyk

[:pl]Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zakończone !!![:]

[:pl]

W grudniu 2021 roku zrealizowano ostatni etap prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowym do obowiązujących norm prawnych w tym treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach projektu zmodernizowano także część pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku A.

Rozpoczęta w 2016 inwestycja polegała na dostosowaniu drugiego piętra budynku B i pierwszego piętra budynku A. W zakresie prac znalazły się przede wszystkim roboty budowlane polegające na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowie ścian działowych, wzmocnieniu konstrukcji budynku, wykonaniu instalacji gazów medycznych. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do pracy oddziału. Cała inwestycja pochłonęła 3.702.468,43 zł brutto, z czego 3.089.424,40 zł brutto pozyskano ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Szpitala.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, Szpital może świadczyć usługi medyczne w dużo bardziej komfortowych warunkach zarówno dla pacjentów jak i personelu.

[:]

E – skierowania w rehabilitacji

[:pl]Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z dniem 26 listopada 2021 r. podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  wystawiają skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej.

Od tego dnia podmioty udzielające świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej przyjmują  e-skierowania.

Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą mogą być wystawiane w dotychczasowej formie.

Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj​: e-skierowanie – Centrum e-Zdrowia (cez.gov.pl)[:]

[:pl]Teleplatforma Pierwszego Kontaktu[:]

[:pl]

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK:
800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

 • w języku polskim,

 • w języku angielskim,

 • w języku rosyjskim,

 • w języku ukraińskim

 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę,
e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),

 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00,
  od poniedziałku do piątku),

 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący
o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony
na podstronę dedykowaną TPK: (
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/), gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

[:]

[:pl]Szpital ze wsparciem Agencji Rezerw Materiałowych[:]

[:pl]

Dzięki działaniom podjętym ze strony Departamentu Zdrowia MSWiA w styczniu i lutym 2021 roku Szpital MSWiA w Otwocku otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony indywidualnej z rezerw strategicznych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Otrzymane środki ochrony indywidualnej pozwolą na zabezpieczenie personelu szpitala, a także pacjentów, co zmniejsza ryzyko zakażenia Sars-Cov-2. Wśród przekazanych darów są: półmaski FFP3 i FFP2, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, fartuchy, rękawiczki, czepki i ochraniacze na buty.

Za przekazane wyposażenie, serdecznie dziękujemy.

[:]

E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 8 stycznia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

 

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

 • rehabilitację,
 • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

 

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi z Centrum e- Zdrowie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem  e – skierowania  w zakresie rehabilitacji i leczenia psychiatrycznego.        W obecnej chwili ostateczny termin nie jest znany, co oznacza, że pacjenci korzystający z usług naszego Szpitala są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

 

Więcej informacji dla pacjentów na temat e-skierowań

https://www.pacjent.gov.pl/e-skierowanie/e-skierowanie-nowe-rozwiazanie-dla-pacjentow

[:pl]Bezpieczni w czasie epidemii[:]

[:pl]Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia cyklu „Bezpieczni w czasie epidemii”, który zawiera szereg pomocnych informacji,  w szczególności w dobie epidemii COVID-19 dostępnego na kanale Youtube Akademii Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=ilnP2CMffis&list=PLZ2X-9LnwIVEEtr7oW6GK6QhYGHSxYbRi&index=5

Dotychczas ukazało się 10 odcinków o następującej tematyce:
1. Wiedza oparta na faktach
2. Higiena i bezpieczeństwo
3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?
4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?
5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?
6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
7. Żywienie ma znaczenie!
8. Podróże bez ryzyka
9. Praca w nowej rzeczywistości
10. Nasza odpowiedzialność

 [:]