Zaproszenie na zjazdy absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień

 

Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 27 kwietnia 2019 roku godz. 9:00.

Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są zjazdy absolwentów organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku. Udział w nich biorą osoby, które były pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień z różnym stażem zdrowienia. Część to osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przebywały na szpitalnym oddziale, są również  tacy pacjenci, którzy byli na nim kilka lat temu.

O przyjeździe na zjazd decydują różne motywy: chęć uzyskania wyjaśnień na temat dalszych działań i ich efektów, możliwość spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia,      a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”. Uczestnicy mają również możliwość spotkania z terapeutami i pochwalenia się swoimi osiągnięciami.

Pacjenci uczestniczący w zjeździe w trakcie spotkania rozliczają realizację Planu Dalszego Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymuje informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy i psychologów prowadzących na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości w procesie leczenia.

W zdecydowanej większości uczestnicy zjazdów absolwentów są w trakcie procesu zdrowienia, a ich relacje z innymi świadczą o dokonywaniu  ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrocie do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

 

ZP3-2019 Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert 18 marca 2019 roku godz. 9:30

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp3-2019-dostawa-energii-elektrycznej-w-rozumieniu-przepisow-ustawy-z-dnia-10-kwietnia-1997-r-prawo-energetyczne-dz-u-z-2018-r-poz-755-ze-zm-na-potrzeby-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia/

Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”.

Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00

http://www.zozmswia.pl/konkurs/modernizacja-systemu-oswietlenia-w-budynkach-szpitala-na-stanowiskach-pracy/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/4404-2/

WYKONANIE INSTALACJI TRANSMITUJĄCEJ SYGNAŁ ALARMOWY DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU I ŚWIADCZENIE USŁUGI MONITOROWANIA TRANSMISJI SYGNAŁÓW

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i świadczenie usługi monitorowania transmisji sygnałów w okresie 24 miesięcy.

Termin składania ofert: do godz. 12:00; 20 lutego 2019 r.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-instalacji-transmitujacej-sygnal-alarmowy-do-panstwowej-strazy-pozarnej-w-otwocku-i-swiadczenie-uslugi-monitorowania-transmisji-sygnalow-w-okresie-24-miesiecy/

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

Termin składania ofert: do godz. 12:00; 04 lutego 2019 r.,

http://www.zozmswia.pl/konkurs/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-w-zakresie-telefonii-komorkowej/

Dofinansowanie dla Szpitala MSWiA z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku w ramach konkursu nr 2018.01 ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeszedł pozytywną ocenę zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W praktyce oznacza to, że Szpital MSWiA w Otwocku otrzyma dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku” co pozwoli na wymianę oświetlenia na energooszczędne na stanowiskach pracy. Wniosek został złożony w sierpniu 2018 roku wraz z szeregiem wymaganych załączników m.in. kartami oceny ryzyka zawodowego, sprawozdaniem z pomiarów parametrów oświetleniowych.

W chwili obecnej trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie, kiedy to nastąpi Szpital otrzyma dofinansowanie w kwocie 37.700,00 zł na poprawę warunków pracy poprzez modernizację oświetlenia na terenie placówki. Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED wpłynie również na gospodarne zużycie energii elektrycznej.